Cum verifici ce versiune si CD Key ai la Windows si Office

Configurare noua (How To)

Situatie

De multe ori avem nevoie sa vedem care este CD Key-ul cu care am inregistrat sistemul de operare Windows sau suita Office, sau ce versiune avem de WIndows sau Office.

Spre exemplu in cadrul unei companii ceva mai mari, cu multi utilizatori, ne poate fi de mare ajutor in organizarea licentelor intr-un fisier, etc…

Pentru a putea afla aceste informatii trebuie sa parcurgem cativa pasi.

Backup

Nu necesita

Solutie

Pasi de urmat

Intai cream un nou fisier text

p1

Apoi in acest fisier text nou introducem urmatoarele:

” Const HKLM = &H80000002

wscript.echo “View Product Keys | Microsoft Products” & vbCrLf

‘Install Date
Computer = “.”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:\” & Computer & “rootcimv2”)
Set Obj = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_OperatingSystem”)

dim InsDate

For Each item in Obj
InsDate = item.InstallDate
‘ Gather Operating System Information
Caption = Item.Caption
OSArchitecture = Item.OSArchitecture
CSDVersion = Item.CSDVersion
Version = Item.Version
Next

dim NewDate

NewDate = mid(InsDate,9,2) & “:” & mid(InsDate,11,2) & “:” & mid(InsDate,13,2)
NewDate = NewDate & ” ” & mid(InsDate,7,2) & “/” & mid(InsDate,5,2) & “/” & mid(InsDate,1,4)

QueryWindowsProductKeys()

wscript.echo ‘vbCrLf & “Office Keys” & vbCrLf

QueryOfficeProductKeys()

Function DecodeProductKey(arrKey, intKeyOffset)
If Not IsArray(arrKey) Then Exit Function
intIsWin8 = BitShiftRight(arrKey(intKeyOffset + 14),3) And 1
arrKey(intKeyOffset + 14) = arrKey(intKeyOffset + 14) And 247 Or BitShiftLeft(intIsWin8 And 2,2)
i = 24
strChars = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789”
strKeyOutput = “”
While i > -1
intCur = 0
intX = 14
While intX > -1
intCur = BitShiftLeft(intCur,8)
intCur = arrKey(intX + intKeyOffset) + intCur
arrKey(intX + intKeyOffset) = Int(intCur / 24)
intCur = intCur Mod 24
intX = intX – 1
Wend
i = i – 1
strKeyOutput = Mid(strChars,intCur + 1,1) & strKeyOutput
intLast = intCur
Wend
If intIsWin8 = 1 Then
strKeyOutput = Mid(strKeyOutput,2,intLast) & “N” & Right(strKeyOutput,Len(strKeyOutput) – (intLast + 1))
End If
strKeyGUIDOutput = Mid(strKeyOutput,1,5) & “-” & Mid(strKeyOutput,6,5) & “-” & Mid(strKeyOutput,11,5) & “-” & Mid(strKeyOutput,16,5) & “-” & Mid(strKeyOutput,21,5)
DecodeProductKey = strKeyGUIDOutput
End Function

Function RegReadBinary(strRegPath,strRegValue)
Set objReg = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\.rootdefault:StdRegProv”)
objReg.GetBinaryValue HKLM,strRegPath,strRegValue,arrRegBinaryData
RegReadBinary = arrRegBinaryData
Set objReg = Nothing
End Function

Function BitShiftLeft(intValue,intShift)
BitShiftLeft = intValue * 2 ^ intShift
End Function

Function BitShiftRight(intValue,intShift)
BitShiftRight = Int(intValue / (2 ^ intShift))
End Function

Function QueryOfficeProductKeys()

strBaseKey = “SOFTWARE”

strOfficeKey = strBaseKey & “MicrosoftOffice”
Set objReg = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\.rootdefault:StdRegProv”)
objReg.EnumKey HKLM, strOfficeKey, arrOfficeVersionSubKeys
intProductCount = 1
If IsArray(arrOfficeVersionSubKeys) Then

For Each strOfficeVersionKey In arrOfficeVersionSubKeys

Select Case strOfficeVersionKey
Case “11.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “11.0Registration”,52,intProductCount
Case “12.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “12.0Registration”,52,intProductCount
Case “14.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “14.0Registration”,808,intProductCount
Case “15.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “15.0Registration”,808,intProductCount
End Select
Next
End If

strBaseKey = “SOFTWAREWow6432Node”

strOfficeKey = strBaseKey & “MicrosoftOffice”
Set objReg = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\.rootdefault:StdRegProv”)
objReg.EnumKey HKLM, strOfficeKey, arrOfficeVersionSubKeys
intProductCount = 1

If IsArray(arrOfficeVersionSubKeys) Then

For Each strOfficeVersionKey In arrOfficeVersionSubKeys

Select Case strOfficeVersionKey
Case “11.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “11.0Registration”,52,intProductCount
Case “12.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “12.0Registration”,52,intProductCount
Case “14.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “14.0Registration”,808,intProductCount
Case “15.0”
CheckOfficeKey strOfficeKey & “15.0Registration”,808,intProductCount
End Select
Next
End If
End Function

‘Office Product Key
Sub CheckOfficeKey(strRegPath,intKeyOffset,intProductCount)

Set objReg = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\.rootdefault:StdRegProv”)
objReg.EnumKey HKLM, strRegPath, arrOfficeRegistrations
If IsArray(arrOfficeRegistrations) Then
For Each strOfficeRegistration In arrOfficeRegistrations

objReg.GetStringValue HKLM,strRegPath & “” & strOfficeRegistration,”ConvertToEdition”,strOfficeEdition
objReg.GetBinaryValue HKLM,strRegPath & “” & strOfficeRegistration,”DigitalProductID”,arrProductID
If strOfficeEdition <> “” And IsArray(arrProductID) Then
WriteData “Product”, strOfficeEdition
WriteData “Key”, DecodeProductKey(arrProductID,intKeyOffset) & vbCrLf
intProductCount = intProductCount + 1
End If
Next
End If
End Sub
‘Windows Product Key
Sub QueryWindowsProductKeys()
strWinKey = CheckWindowsKey(“SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion”,”DigitalProductId”,52)
If strWinKey <> “” Then
wscript.echo “Product: ” & Caption & Version & ” (” & OSArchitecture & “)”
wscript.echo “Installation Date: ” & NewDate
WriteData “Key”, strWinKey
Exit Sub
End If
strWinKey = CheckWindowsKey(“SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion”,”DigitalProductId4″,808)
If strWinKey <> “” Then
wscript.echo “Product: ” & Caption & Version & ” (” & OSArchitecture & “)”
wscript.echo “Installation Date: ” & NewDate
WriteData “Key”, strWinKey
Exit Sub
End If
strWinKey = CheckWindowsKey(“SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionDefaultProductKey”,”DigitalProductId”,52)
If strWinKey <> “” Then
wscript.echo “Product: ” & Caption & Version & ” (” & OSArchitecture & “)”
wscript.echo “Installation Date: ” & NewDate
WriteData “Key”, strWinKey
Exit Sub
End If
strWinKey = CheckWindowsKey(“SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionDefaultProductKey”,”DigitalProductId4″,808)
If strWinKey <> “” Then
wscript.echo “Product: ” & Caption & Version & ” (” & OSArchitecture & “)”
wscript.echo “Installation Date: ” & NewDate
WriteData “Key”, strWinKey
Exit Sub
End If
End Sub

Function CheckWindowsKey(strRegPath,strRegValue,intKeyOffset)
strWinKey = DecodeProductKey(RegReadBinary(strRegPath,strRegValue),intKeyOffset)
If strWinKey <> “BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB” And strWinKey <> “” Then
CheckWindowsKey = strWinKey
Else
CheckWindowsKey = “”
End If
End Function

Function RegReadBinary(strRegPath,strRegValue)
Set objReg = GetObject(“winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\.rootdefault:StdRegProv”)
objReg.GetBinaryValue HKLM,strRegPath,strRegValue,arrRegBinaryData
RegReadBinary = arrRegBinaryData
Set objReg = Nothing
End Function

Function OsArch()
Set objShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
If objShell.ExpandEnvironmentStrings(“%ProgramFiles(x86)%”) = “%ProgramFiles(x86)%” Then
OsArch = “x86”
Else
OsArch = “x64”
End If
Set objShell = Nothing
End Function

Sub WriteData(strProperty,strValue)

WScript.Echo strProperty & “: ” & Trim(strValue)

‘Set objShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
‘strKey = “HKLMSOFTWARECentraStageCustom” & strProperty
‘objShell.RegWrite strKey,Trim(strValue),”REG_SZ”
‘Set objShell = Nothing

End Sub ”

Salvam modificarile si inchidem fisierul

Apoi trebuie sa redenumim fisierul in “office.vbs”   ( extensia vine de la Visual Basic Script)

p2

Si apoi deschidem acest fisier, sau mai bine zis il rulam (executam)

In acest moment scriptul va incepe sa ne arate ce versiune si cd key de Windows si apoi ce versiune si cd key de Office avem.

Merge pe orice versiune de Windows si Office.

Tip solutie

Permanent

Plan de restaurare in caz de nefunctionare

Nu necesita.

Voteaza

(6 din 20 persoane apreciaza acest articol)

Despre Autor

Leave A Comment?